تقاطع غیر همسطح ۱۵ خرداد -شهرستان یزد

نام پروژه: احداث پل تقاطع غير همسطح ۱۵ خرداد شهرستان يزد

كارفرما:شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور:مهندسين مشاور هراز راه

محل پروژه:يزد

تاریخ شروع پروژه:خرداد ماه ۱۳۹۲

تاریخ پایان پروژه:آبان ماه ۱۳۹۳

شرح کامل موضوع قرارداد:احداث پل تقاطع غير همسطح ۱۵ خرداد شهرستان يزد – اولین اسلب ترک اجرا شده بر روی پل در مسیرهای راه آهن ایران

ردیفشرحواحدمقدار
1تعداد پلعدد2
2تعداد دهانه هر پلعدد2
3طول هر دهانهمتر20
4عرض هر پلمتر5
5ارتفاع پایه و کوله هامتر8
6طول کوله هامتر200
7اسلب ترکمترمربع450