تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر قطعه ۲

نام پروژه: تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر(قطعه دوم)

كارفرما:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور:: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار: مشارکت نسران، طازند و سیناب غرب

محل پروژه:بافق

تاریخ شروع پروژه:: تیرماه ۱۳۸۶

تاریخ پایان پروژه:تیرماه ۱۳۹۰

شرح کامل موضوع قرارداد:پروژه EPC تقویت پل های راه آهن بافق – زرین شهر به منظور افزایش بار محوری از ۲۰ تن به ۲۵ تن

ردیفشرحواحدمقدار
1پل طاقی سنگی (تعداد دهانه) دهانه24 دهانه – طول دهانه 2 تا 10 متر و ارتفاع 2 تا 10 متر
2پل طاقی سنگی (سطح عرشه)مترمربع1.256
3پل عرشه بتنی با پایه سنگی (تعداد دهانه)دهانه 464دهانه – طول دهانه 1 تا 17 متر و ارتفاع 1 تا 12 متر
4پل عرشه بتنی با پایه سنگی (سطح عرشه)مترمربع8.708
5لایروبیمترمکعب8.370
6تقویت عرشه، شامل FRP، شاتکریت، تیر لبه و ...مترمربع9.965