تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر قطعه ۳

نام پروژه:تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر (قطعه سوم)

كارفرما:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور:شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار: مشارکت نسران، طازند و سیناب غرب

محل پروژه:بافق

تاریخ شروع پروژه:تیرماه ۱۳۸۶

تاریخ پایان پروژه:تیر ماه ۱۳۹۰

شرح کامل موضوع قرارداد:پروژه EPC تقویت پل های راه آهن بافق – زرین شهر به منظور افزایش بار محوری از ۲۰ تن به ۲۵ تن

ردیفشرحواحدمقدار
1پل طاقی سنگی(تعداد دهانه)دهانه24 دهانه – طول دهانه 2 تا 10 متر و ارتفاع 2 تا 10 متر
2پل طاقی سنگی(سطح عرشه)مترمربع1.253
3پل عرشه بتنی با پایه سنگی(تعداد دهانه)دهانه463 دهانه – طول دهانه 1 تا 17 متر و ارتفاع 1 تا 12 متر
4پل عرشه بتنی با پایه سنگی(سطح عرشه)مترمربع8.691
5لایروبیمترمکعب8.353
6تقویت عرشه، شامل FRP، شاتکریت، تیر لبه و ...مترمربع9.944