تقدیر نامه ها و رضایت نامه ها

معاونت امور معادن و صنایع معدنی
راه آهن ایران
راه آهن ایران
استانداری کرمانشاه
راه آهن یزد
شرکت نورهان صنایع
شرکت ساخت و نصب برزین
شرکت سیمان عمران انارک
شرکت شهاب توشه
مهندسین مشاور طازند
مهندسان مشاور داهه
شرکت سیمان سامان غرب
شرکت مهندسین مشاور پولاد
بانک ملت
داوری مسابقات
گردهمایی مشتریان بانک ملت
دانشکده مهندسی راه آهن
بانک پاسارگاد
صنعت و آبادانی پارس
تقدیر نامه رودشور
تقدیر نامه کاشان - بادرود
رضایت نامه پانزده خرداد
رضایت نامه رودشور
رضایت نامه کاشان - بادرود
تقدیرنامه راه آهن شمال غرب
گواهی تندیس جایزه پروژه برتر