احداث مجموعه چندمنظوره پارک پردیس البرز

نام پروژه: عملیات اجرایی احداث مجموعه چند منظوره پارک پردیس البرز

كارفرما: شركت سمت و سوی توسعه ایرانیان

مشاور: شرکت مهندسين مشاور باوند

محل پروژه: کرج

تاریخ شروع پروژه: بهمن ماه 1393

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: عملیات اجرایی احداث پارک شرقی مجموعه چند منظوره پردیس البرز

ردیـفشـرح عملیـاتواحـدمقـدار
1سطح کل محوطه سازی پروژهمترمربع60.000
2عملیات خاکیمترمکعب120.000
3دیوار چینی سنگیمترمکعب26.000
4نماسازی دیوار سنگیمترمربع48.000
5عملیات کف سازی بتنی با آرماتور بندیمترمربع39.000
6پوشش سنگ کف با سنگ لایبیدمترمربع10.000
7پوشش سنگ کف با سنگ پرفیریمترمربع11.000
8جدول کشیمترطول12.000
9کابل کشیمترطول15.000
10لوله کشیمترطول11.000