معرفی شرکت نسران

شرکت نسران با 30 سال  تجربه در زمینه طراحی و اجرای پروژه های بزرگ کشور شامل پل سازی، احداث خطوط راه آهن، احداث کارخانه های سیمان، نیروگاه، پتروشیمی، مقاوم سازی و بهسازی لرزه یی سازه ها، محوطه سازی و ... و با اخذ رتبه 1 ابنیه و ساختمان، 2 راه و ترابری و 2 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توانسته است موفقیت های چشمگیری تا کنون در زمینه عمران و آبادانی کشور کسب نماید.

احداث پروژه های بزرگ ساختمانی و ابنیه صنعتی

کارخانه های سیمان، پتروشیمی، ابنیه صنعتی، کارخانه های صنایع دیگر، پروژه های ساختمانی، انبوه سازی، اسکله ها و ...

احداث پروژه های بزرگ پل و راه آهن

طراحی و اجرای پروژه های بزرگ احداث راه آهن یک خطه و دوخطه، احداث ابنیه فنی راه و راه آهن شامل پل های بزرگ، زیرگذر و ...

تقویت و بهسازی لرزه یی

شامل طراحی و اجرای پروژه های بزرگ تقویت و بهسازی و مقاوم سازی پل ها، زیر گذر ها و ...