معرفی شرکت نسران

شرکت نسران با بیش از 30 سال  تجربه در زمینه طراحی و اجرای پروژه های بزرگ کشور شامل پل سازی، احداث خطوط راه آهن، احداث کارخانه های سیمان، نیروگاه، پتروشیمی، مقاوم سازی و بهسازی لرزه یی سازه ها، محوطه سازی و ... و با اخذ رتبه 1 ابنیه و ساختمان، 2 راه و ترابری و 2 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توانسته است موفقیت های چشمگیری تا کنون در زمینه عمران و آبادانی کشور کسب نماید.

احداث پروژه هاى EPC

مطالعات، طراحى، آزمایشات قبل طراحى و حین اجرا، تهیه نقشه ها ، تامین و اجراى پروژه هاى بزرگ ابنیه، راه آهن، پل، زیر گذر و ...

احداث پروژه های ساختمانی و ابنیه صنعتی

کارخانه های سیمان، پتروشیمی، ابنیه صنعتی، کارخانه های صنایع دیگر، پروژه های ساختمانی، انبوه سازی، اسکله ها و ...

احداث پروژه های بزرگ پل و راه آهن

طراحی و اجرای پروژه های بزرگ احداث راه آهن یک خطه و دوخطه، احداث ابنیه فنی راه و راه آهن شامل پل های بزرگ، زیرگذر و ...

تقویت و بهسازی لرزه یی

شامل طراحی و اجرای تقویت بهسازی و مقاوم سازی پروژه های بزرگ ابنیه و پل های بتنی ، فلزی ، سنگی و زیر گذر راه و راه آهن