احداث اسکلت بتنی زون ۳ و باقیمانده زون ۲ پروژه بین الحرمین – شیراز

نام پروژه:احداث اسکلت‌ بتنی زون ۳ و باقیمانده زون ۲ پروژه بین‌الحرمین شیراز

كارفرما:شرکت سرمایه‌گذاری ساتا

مشاور:مهندسين مشاور صنعت و آبادانی پارس

محل پروژه:شیراز

تاریخ شروع پروژه: دی ماه ۱۳۹۰

تاریخ پایان پروژه: آبان ماه ۱۳۹۲

شرح کامل موضوع قرارداد:احداث اسکلت بتنی زون ۳ و باقیمانده زون ۲ پروژه بین‌الحرمین شیراز

ردیفشرحواحدمقدار
1متراژ زیر بنای کل پروژهمترمربع60.000
2عملیات خاکیمترمکعب19.000
3قالب بندیمترمربع120.000
4آرماتور بندیتن2.250
5بتن ریزیمترمکعب35.000
6کارهای فولادی سنگینتن100
7تهیه مصالح و اجرای سقف متال دکمترمربع21.000