مقاوم سازی پل های راه آهن محور کاشان – بادرود به صورتEPC

نام پروژه:: مقاوم سازی پل های راه آهن محور کاشان- بادرود (بصورت EPC) و حسن آباد دیزیچه اصفهان

كارفرما:شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور:مهندسين مشاور سازیان

پیمانکار:مشارکت نسران- تدبیر ساحل پارس- سیناب غرب

محل پروژه:کاشان

تاریخ شروع پروژه:بهمن ماه ۱۳۹۳

تاریخ پایان پروژه:در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد:مقاوم سازی، افزایش بار محوری و بهسازی لرزه ای پل های راه آهن محور کاشان – بادرود (بصورت EPC) و حسن آباد دیزیچه اصفهان

ردیفشرحواحدمقدار
1پل لوله ایدهانه-مترمربع166 دهانه، 1050 مترمربع سطح عرشه
2پل مسطحدهانه-مترمربع28 دهانه، 604 مترمربع سطح عرشه
3پل نیم لوله ایدهانه-مترمربع472 دهانه، 3450 مترمربع سطح عرشه
4پل فلزی (دیزیچه)عدد-مترمربع2 عدد، 1440 مترمربع سطح عرشه
5لوله گذاری فلزی، جهت بهسازیمترطول1.500
6تزریق گروتمترمکعب250
7اسلب ترکمترمربع1440
8سنگ چینیمترمربع3.000
9تفکیک بالاستمترمکعب600