اجرای عملیات ساختمانی واحد پتروشیمی عسلویه واحد LDPE

نام پروژه::اجرای عملیات ساختمانی واحد LDPE پتروشیمی آریاساسول- عسلویه

كارفرما:شرکت تکنیک و نارگان – پیمانکار EPC

پیمانکار اصلی:شرکت ساخت و نصب برزین

مشاور:تکنیپ نارگان

محل پروژه:عسلویه – سایت پتروشیمی آریا ساسول

تاریخ شروع پروژه: آبان ماه 83

تاریخ پایان پروژه:اسفند ماه 84

شرح کامل موضوع قرارداد:کلیه عملیات ساختمانی واحد LDPE پتروشیمی آریاساسول شامل سازه راکتور خنک کن – ساختمان کمپرسور – فونداسیون های تجهیزات – سازه های سیلوهای اولیه، ثانویه و ذخیره – سازه های نشیمن لوله ها – ساختمان های پست اصلی، کنترل، آزمایشگاه – کارگاه ساخت و محوطه سازی