اجرای عملیات ساختمانی واحد پتروشیمی عسلویه واحد LDPE

نام پروژه: اجرای عملیات ساختمانی واحد LDPE پتروشیمی آریاساسول- عسلویه

كارفرما: شرکت تکنیک و نارگان – پیمانکار EPC

پیمانکار اصلی: شرکت ساخت و نصب برزین

مشاور: شرکت تکنیک و نارگان

محل پروژه: عسلویه

تاریخ شروع پروژه: آبان ماه 83

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: کلیه عملیات ساختمانی واحد LDPE پتروشیمی آریاساسول شامل سازه راکتور خنک کن – ساختمان کمپرسور – فونداسیون های تجهیزات – سازه های سیلوهای اولیه، ثانویه و ذخیره – سازه های نشیمن لوله ها – ساختمان های پست اصلی، کنترل، آزمایشگاه – کارگاه ساخت و محوطه سازی