اجرای عملیات ساختمانی CSB واحد HDPE پتروشیمی ایلام

نام پروژه: احداث C.S.B واحد HDPE پتروشیمی ایلام

مجری طرح: شرکت پتروشیمی ایلام

كارفرما:مشارکت MES ژاپن و شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

محل پروژه:ایلام

تاریخ شروع پروژه:مهر ماه 1386

تاریخ پایان پروژه:فروردین ماه 1388

شرح کامل موضوع قرارداد:عملیات اجرایی CSB واحد HDPE پتروشیمی ایلام شامل اجرای فونداسیون ها – سازه های بتنی – ساختمان ها و اسکلت های فلزی

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب135.000
2آرماتور بندیتن3.700
3قالب بندیمترمربع90.000
4بتن ریزیمترمکعب38.500
5کارهای فولادیتن800
6کارهای معماریمترمربع زیر بنا4.000