اجرای عملیات ساختمانی Off Site و Utility پتروشیمی ایلام

نام پروژه: احداث ساختمان های Offsite & Utility پتروشیمی ایلام

مجری طرح: شرکت پتروشیمی ایلام

كارفرما: شرکت مهندسین مشاور نورهان صنایع – پیمانکار EPC

مشاور: شرکت مهندسین مشاور صدرصنعت

محل پروژه: ایلام

تاریخ شروع پروژه: اردیبهشت ماه 1385

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد:عملیات ساختمانی پروژه یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی ایلام شامل، فونداسیونهای تجهیزات صنعتی – سازه های فلزی – سازه های بتنی برج خنک کن – مخازن بتنی و دیوارهای حائل – تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و روشنایی محوطه – کانالهای بتنی تأسیسات و محوطه سازی – جمع آوری آبهای سطحی و پساب – عملیات در محدوده ساختمان Main Switch Gear – سیستم توزیع برق – سازه های فلزی Pipe Rack/Sleeper – سیستم اطفاء – حریق و سیستم روشنایی در محدوده Offsite و در حد فاصل مرز Utility و واحدهای مصرف کننده اصلی ( واحد HDPE و Olefine) و ساختمان های غیر صنعتی و واحدهای تولیدکننده Utility (واحد آب، برق و بخار و …) و واحد تصفیه پساب (Effluent Treatment ) – عملیات ساختمانی در محدوده Pig Launcher در محوطه مجتمع پتروشیمی ایلام و Pig Receiver در محوطه پالایشگاه ایلام