اجرای کار های ساختمانی پلی کلینیک توان بخشی شهرستان اهواز

نام پروژه:ساخت پلي كلينيك توانبخشي – اهواز

كارفرما:دانشگاه علوم پزشكي اهواز.

مشاور:مهندسین مشاور نوی

محل پروژه:پرديس دانشگاه علوم پزشكي اهواز.

تاریخ شروع پروژه:  1373/12/27

تاریخ پایان پروژه: 1377/03/25

شرح کامل موضوع قرارداد:ساخت پلی کلینیک توان بخشی اهواز شامل دفاتر مدیریت، کلاس ها، آزمایشگاه، آب درمانی و رختکن و رستوران

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب6،000
2محوطه سازیمترمربع2،000
3اجرای اسکلتمترمربع6،000
4اجرای سقف تیرچه بلوکمترمربع6،000
5اجرای سفت کاری و نازک کاریمترمربع6،000
6اجرای نمامترمربع3.500