احداث برج مالتینگ و ساختمان های جنبی مجتمع صنایع غذایی کیلوس

نام پروژه:: اجرای عملیات ساختمانی برج مالتینگ و ساختمان های جنبی مجتمع صنایع غذایی کیلوس

كارفرما:شرکت مجتمع صنایع غذایی کیلوس

مشاور: شركت مهندسان مشاور سانو

محل پروژه:ابهر

تاریخ شروع پروژه:شهریور ماه 1389

تاریخ پایان پروژه:مهر ماه 1391

شرح کامل موضوع قرارداد:اجرای کارهای ساختمانی برج مالتینگ اعم از کارهای بتنی و فلزی و ساختمان های جنبی آن

ردیفشرحواحدمقدار
1بتن ریزی(بتن سازه ای، کف سازی، پرکننده و ...) مترمکعب6.200
2قالب بندیمترمربع18.200
3آرماتور بندیتن550
4کارهای فولادی سنگینتن150