احداث برج مالتینگ و ساختمان های جنبی مجتمع صنایع غذایی کیلوس

نام پروژه: اجرای عملیات ساختمانی برج مالتینگ و ساختمان های جنبی مجتمع صنایع غذایی کیلوس

كارفرما: شرکت مجتمع صنایع غذایی کیلوس

مشاور: شركت مهندسان مشاور سانو

محل پروژه: ابهر

تاریخ شروع پروژه: شهریور ماه 1389

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: اجرای کارهای ساختمانی برج مالتینگ اعم از کارهای بتنی و فلزی و ساختمان های جنبی آن

ردیفشرحواحدمقدار
1بتن ریزی(بتن سازه ای، کف سازی، پرکننده و ...) مترمکعب6.200
2قالب بندیمترمربع18.200
3آرماتور بندیتن550
4کارهای فولادی سنگینتن150