احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند

نام پروژه : احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند

کارفرما : سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس گستره

محل پروژه : چابهار

تاریخ شروع پروژه : شهریور ماه 1398

وضعیت فعلی : در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد : احداث استادیوم 4,000 نفره ی کریکت و پمپ خانه ی مرکزی و گردان های شرقی و غربی به همراه تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه ، محوطه سازی و اجرای کانال های انرژی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی

ردیفشرحواحدمقدار
1اسکلت فلزیتن1,300
2عملیات خاکیمترمکعب510,000
3آرماتور بندیتن1,010
4قالب بندیمترمربع32,000
5بتن ریزیمترمکعب20,000
6نمای کامپوزیتمترمربع9,000
7عملیات محوطه سازی هکتار11
8کانال انرژی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکیمتر طول4,843
9عملیات معماری، تاسیسات برقی و مکانیکیمترمربع6,840