احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند

نام پروژه:احداث فاز اول دهکده ورزشی المپیک پیل بند

كارفرما:سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

مشاور: مهندسین مشاور پارس گستره

محل پروژه:چابهار

تاریخ شروع پروژه:شهریور ماه 1398

تاریخ پایان پروژه:در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد:احداث استادیوم 4.000 نفره‌ی کریکت و پمپ خانه‌ی مرکزی به همراه تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه، محوطه سازی و اجرای کانال های انرژی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی

ردیفشرحواحدمقدار
1اسکلت فلزیتن1.300
2عملیات خاکیمترمکعب510.000
3آماتور بندیتن1.010
4قالب بندیمترمربع32.000
5بتن ریزیمترمکعب20.000
6نمای کامپوزیتمترمربع9.000
7بتن منقشمترمربع24.000
8کانال انرژی به همراه تاسیسات برقی و مکانیکیمتر طول2.230
9عملیات معماری، تاسیسات برقی و مکانیکیمترمربع6.840