اعضای هیأت مدیره

نام : سيد جعفر هاشمى سوته
سمت : عضو هيأت مديره
سابقه كار: 25 سال

نام : فواد الدين كريمي
سمت : رئیس هیأت مدیره
سابقه كار: 31 سال

نام : محمدرضا خورشاهيان
سمت : مدیرعامل
سابقه كار: 27 سال