بازسازی ساختمان های نیروگاه شهید بهشتی لوشان

نام پروژه:بازسازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان

كارفرما:وزارت نیرو (توانیر)

مشاور:شرکت توانیر

محل پروژه:لوشان- واقع در استان گیلان، شهرستان رودبار، کیلومتر 90 جاده قدیم قزوین – رشت

تاریخ شروع پروژه:1369/06/26

تاریخ پایان پروژه:1370/10/15

شرح کامل موضوع قرارداد:عملیات تخریب و بازسازی و نوسازی مجدد ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های نیروگاه شهید بهشتی – لوشان، آسیب دیده بر اثر فاجعه درد ناک زلزله رودبار