بازسازی ساختمان های نیروگاه شهید بهشتی لوشان

نام پروژه: بازسازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان

كارفرما: وزارت نیرو (توانیر)

مشاور: شرکت توانیر

محل پروژه: لوشان

تاریخ شروع پروژه: شهریور ماه 1369

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: عملیات تخریب و بازسازی و نوسازی مجدد ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های نیروگاه شهید بهشتی – لوشان، آسیب دیده بر اثر فاجعه درد ناک زلزله رودبار