تقاطع غیر همسطح 15 خرداد -شهرستان یزد

نام پروژه: احداث پل تقاطع غير همسطح 15 خرداد شهرستان يزد

كارفرما: شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسين مشاور هراز راه

محل پروژه: يزد

تاریخ شروع پروژه: خرداد ماه 1392

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: احداث پل تقاطع غير همسطح 15 خرداد شهرستان يزد – اولین اسلب ترک اجرا شده بر روی پل در مسیرهای راه آهن ایران

ردیفشرحواحدمقدار
1تعداد پلعدد2
2تعداد دهانه هر پلعدد2
3طول هر دهانهمتر20
4عرض هر پلمتر5
5ارتفاع پایه و کوله هامتر8
6طول کوله هامتر200
7اسلب ترکمترمربع450