تقدیر نامه ها

تقدیرنامه مدیر کل خط و سازه‌های فنی
تقدیرنامه مدیر کل خط و سازه‌های فنی
تقدیرنامه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی
گواهی تندیس سیمین
تقدیرنامه استاندار کرمانشاه
تقدیرنامه وزیر صنایع و معادن
تقدیرنامه انجمن بتن ایران و دانشگاه آزاد
تقدیرنامه دانشگاه علم و صنعت ایران
تقدیرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقدیرنامه مدیر کل راه آهن یزد
تقدیرنامه سرپرست راه‌آهن منطقه شمالغرب
تقدیرنامه مدیر کل خط و سازه‌های فنی
تقدیرنامه سازمان منطقه آزاد چابهار
تقدیرنامه بانک ملت
تقدیرنامه انجمن مهندسان محاسب ساختمان ایران
گواهی انجمن بین المللی بتن آمریکا