تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر قطعه 1

نام پروژه: تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر (قطعه اول)

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران ، طازند و سیناب غرب

محل پروژه: بافق

تاریخ شروع پروژه: تیرماه 1386

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: پروژه EPC تقویت پل های راه آهن بافق – زرین شهر به منظور افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن

ردیفشرحواحدمقدار
1پل طاقی سنگی(تعداد دهانه) دهانه24 دهانه – طول دهانه 2 تا 10 متر و ارتفاع 2 تا 10 متر
2پل طاقی سنگی(سطح عرشه)مترمربع1.241
3پل عرشه بتنی با پایه سنگی(تعداد دهانه) دهانه458 دهانه – طول دهانه 1 تا 17 متر و ارتفاع 1 تا 12 متر
4پل عرشه بتنی با پایه سنگی(سطح عرشه) مترمربع8.600
5لایروبیمترمکعب8.267
6تقویت عرشه، شامل FRP، شاتکریت، تیر لبه و ...مترمربع9.841