تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر قطعه 2

نام پروژه: تقویت پل های راه آهن محور بافق – زرین شهر(قطعه دوم)

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار: مشارکت نسران، طازند و سیناب غرب

محل پروژه: بافق

تاریخ شروع پروژه: تیرماه 1386

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: پروژه EPC تقویت پل های راه آهن بافق – زرین شهر به منظور افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن

ردیفشرحواحدمقدار
1پل طاقی سنگی (تعداد دهانه) دهانه24 دهانه – طول دهانه 2 تا 10 متر و ارتفاع 2 تا 10 متر
2پل طاقی سنگی (سطح عرشه)مترمربع1.256
3پل عرشه بتنی با پایه سنگی (تعداد دهانه)دهانه 464دهانه – طول دهانه 1 تا 17 متر و ارتفاع 1 تا 12 متر
4پل عرشه بتنی با پایه سنگی (سطح عرشه)مترمربع8.708
5لایروبیمترمکعب8.370
6تقویت عرشه، شامل FRP، شاتکریت، تیر لبه و ...مترمربع9.965