توسعه ایستگاه راه‌آهن ساقه به صورت EPC

نام پروژه : توسعه ایستگاه راه‌آهن ساقه (EPC)

کارفرما: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

پیمانکار: مشارکت نسران-هراز راه

محل اجرای پروژه: قم

تاریخ شروع: اسفند ماه 1399

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد: با توجه به لزوم افزایش تعداد خطوط، ظرفیت و طول ایستگاه ساقه که از گلوگاه‌های راه آهن میباشد، در فاز 1 توسعه ایستگاه 3 خط جدید به ایستگاه اضافه و همچنین افزایش طول خطوط موجود نیز در دستور کار قرار گرفت .

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمتر مکعب270,000
2روسازی ریلیکیلومتر6.7
3مونتاژ و نصب سوزن دستگاه24
4آبرودهانه4