دوخطه کردن راه آهن قم – جمکران حد فاصل بلوار پیامبر اعظم

نام پروژه:عملیات دوخطه کردن راه آهن قم – جمکران حد فاصل بلوار پیامبر اعظم و تقاطع غیرهمسطح مربوطه

كارفرما:راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور هگزا

پیمانکار: مشارکت نسران – هراز راه

محل پروژه:قم

تاریخ شروع پروژه:تیر ماه 1394

تاریخ پایان پروژه:در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد:انجام خدمات مهندسی، طراحی، آزمایشگاهی، تامین مصالح و تجهیزات و احداث دو خطه کردن راه آهن قم – جمکران حد فاصل بلوار پیامبر اعظم و زیرگذر مربوطه به روش طرح و ساخت غیر صنعتی.

ردیفشرحواحدمقدار
1آرماتور بندیتن4.000
2بتن ریزیمترمکعب42.000
3حفاری شمعمترطول20.000
4بتن پیش ساختهمترمکعب3.500
5کارهای فلزیتن370
6قالب بندیمترمربع19.000
7عملیات خاکیمترمکعب160.000