رتبه بندی و صلاحیت ها

گواهینامه ایمنی پیمانکاران سال 1400 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور