کمربندی راه آهن محور سالار – شادمهر (EPC)

نام پروژه : طراحی، تأمین و اجرای کمربندی راه آهن محور سالار-شادمهر (EPC)

کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور : شرکت مهندسی مشاور صحن بوستان

پیمانکار طرح و ساخت : مشارکت نسران ، ارسا ساختمان ، طرح آفرینان پاسیلو و ژنو محیط پارس

محل پروژه : تربت حیدریه

تاریخ شروع پروژه : بهمن ماه 1395

وضعیت فعلی : در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد: طراحی، تأمین . اجرای کمربندی راه آهن شامل زیر سازی، پل سازی و روسازی محور سالار-شادمهر به روشEPC غیر صنعتی به طول 29 کیلومتر.

ردیفشرحواحدمقدار
1طول کل پروژهکیلومتر30
2عملیات خاکیمتر مکعب1,400,000
3پل سازیمتر مربع6,300
4آرماتور بندی تن1,500
5بتن ریزی متر مکعب 21,000
6روسازی ریلیکیلومتر30