فرم استخدام

  • مقطع تحصیلیرشتهگرایشنام محل تحصیلکشور/شهر محل تحصیلسال پایانمعدل 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام شرکتمحل و نام پروژهسمت یا شغلوظایف محولهاز تاریختا تاریخ 
    افزودن یک ردیف جدید
  • زبانسطح 
    افزودن یک ردیف جدید
  • فایل ها را به اینجا بکشید