تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و جاده سازی فولاد مکران

نام پروژه: تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و جاده سازی فولاد مکران

کارفرما: کارخانه فولاد مکران چابهار

مشاور: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

محل پروژه: چابهار

تاریخ شروع پروژه: مهر ماه 1400

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کارها: پروژه عملیات ساختمانی و جاده سازی بخش احیاء کارخانه ی فولاد مکران ، شامل احداث سازه های صنعتی کارخانه ، کانال های برق و ساختمان اداری ، شبکه ی تاسیسات زیربنایی

ردیفشرحواحدمقدار
1قالب بندیمترمربع41,000
2آرماتوربندیتن2,630
3بتن ریزیمتر مکعب28,000
4حفاری شمعمترطول1,000