تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و جاده سازی فولاد مکران

نام پروژه : تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و جاده سازی فولاد مکران

کارفرما : کارخانه فولاد مکران چابهار

مشاور : شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

محل پروژه : چابهار

تاریخ شروع پروژه : مهر ماه 1400

وضعیت فعلی : در حال اجرا

شرح کارها : پروژه عملیات ساختمانی و جاده سازی بخش احیاء کارخانه ی فولاد مکران ، شامل احداث سازه های صنعتی کارخانه ، کانال های برق و ساختمان اداری ، شبکه ی تاسیسات زیربنایی

ردیفشرحواحدمقدار
1قالب بندیمترمربع41,000
2آرماتوربندیتن2,630
3بتن ریزیمتر مکعب28,000
4حفاری شمعمترطول1,000