تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و جادهسازی فوالد مکران

نام پروژه: تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی و جاده سازی فولاد مکران

كارفرما:  شرکت فولاد مکران چابهار

مشاور: شرکت بین المللی فولاد تکنیک

پیمانکار: شرکت نسران

محل پروژه: چابهار

تاریخ شروع پروژه: مهرماه 1400

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کارها:  پروژه عملیات ساختمانی و جاده سازی بخش احیاء کارخانه ی فولاد مکران، شامل احداث سازه های صنعتی کارخانه، کانال های برق و ساختمان اداری، شبکه ی تاسیسات زیربنایی.

ردیفشرحواحدمقدار
1قالب بندیمترمربع41,000
2آرماتوربندیتن2,630
3بتن ریزیمتر مکعب28,000
4حفاری شمعمترطول1,000