فونداسیون های تجهیزات صنعتی پمپ خانه اسکله ی بندر امام

نام پروژه: احداث فونداسیون های تجهیزات صنعتی و سه واحد ساختمان برق و پمپ خانه و … اسکله بندر امام

كارفرما: شركت ملي فولاد ايران

محل پروژه: بندر امام خميني

تاریخ شروع پروژه: آبان ماه 1380

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: اجرای فونداسیون تجهیزات صنعتی و سایر کارها، اجرای ساختمان پست های برق و زیر زمین و پمپ خانه، اجرای سیستم های تاسیسات (لوله کشی های آب، فاضلاب، سیستمهای برق و … )، رنگ آمیزی ساختمان ها، اجرای زیر سازی خط راه آهن داخلی طرح احداث اسکله و تاسیسات تخلیه سنگ آهن بندر امام و اجرای زیرسازی باند انباشت و برداشت بطول 605 متر و عرض حدود 240 متر و اجرای شمع کوبی در پی ساختمان ها و …

ردیفشرحواحدمقدار
1بتن ریزی فونداسیون تجهیزات صنعتی و ساختمان‌هامترمربع7.000
2احداث ساختمانمترمربع2.500
3زیر سازی خط راه آهنمترطول11.000
4زیر سازی محل انباشت و برداشتمترمربع145.500