مطالعات، طراحی و احداث پل ایستگاه راه آهن مرند به صورت EPC

نام پروژه : مطالعات، طراحی و احداث پل کیلومتر 811 واقع در انتهای ایستگاه راه آهن مرند به صورت EPC

كارفرما:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور:شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران – تدبیرساحل پارس – سیناب غرب

محل پروژه: استان آذربایجان شرقی – مرند

تاریخ شروع پروژه:  1396/11/24

تاریخ پایان پروژه :اتمام پروژه

شرح کامل موضوع قرارداد: طراحی، تامین و اجرای پروژه احداث پل کیلومتر 811 ایستگاه راه آهن مرند، شامل پل تک دهانه با  پنج خط عبوری راه آهن از روی پل و برقراری مسیر تردد خودرو ها از زیر پل. محل اجرای پروژه در بخش انتهایی ایستگاه راه آهن مرند بوده و عملیات اجرایی پروژه میبایست به صورتی انجام گیرد که هیچگونه خللی در عبور و مرور قطار ها پیش نیامده و با حداقل میزان مسدودی (کمتر از یک روز برای هر خط) پایان یابد.

ردیفشرحواحدمقدار
1سطح عرشهمترمربع590
2عملیات خاکیمترمکعب32,000
3بتن ریزیمترمکعب3,100
4آرماتور بندیتن250
5قالب بندیمترمربع5,700