مطالعات، طراحی و احداث پل ایستگاه راه آهن مرند به صورت EPC

نام پروژه : مطالعات، طراحی و احداث پل کیلومتر 811 واقع در انتهای ایستگاه راه آهن مرند به صورت EPC

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازیان

پیمانکار : مشارکت نسران ، تدبیرساحل پارس و سیناب غرب

محل پروژه: مرند

تاریخ شروع پروژه:  بهمن ماه 1396

وضعیت فعلی : پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: طراحی، تامین و اجرای پروژه احداث پل کیلومتر 811 ایستگاه راه آهن مرند، شامل پل تک دهانه با  پنج خط عبوری راه آهن از روی پل و برقراری مسیر تردد خودرو ها از زیر پل. محل اجرای پروژه در بخش انتهایی ایستگاه راه آهن مرند بوده و عملیات اجرایی پروژه میبایست به صورتی انجام گیرد که هیچگونه خللی در عبور و مرور قطار ها پیش نیامده و با حداقل میزان مسدودی (کمتر از یک روز برای هر خط) پایان یابد.

ردیفشرحواحدمقدار
1سطح عرشهمترمربع590
2عملیات خاکیمترمکعب32,000
3بتن ریزیمترمکعب3,100
4آرماتور بندیتن250
5قالب بندیمترمربع5,700