مقاوم سازی پل راه آهن رودشور محورقدیم تهران – قم

نام پروژه:مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل رودشور محور قديم تهران- قم به روش طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی)

كارفرما:راه آهن جمهوري اسلامي ايران

پیمانکار:مشارکت نسران – تدبیرساحل پارس

محل پروژه:رباط کریم – مجاور شهر جدید پرند

تاریخ شروع پروژه:مهر ماه 1390

تاریخ پایان پروژه:بهمن ماه 1392

شرح کامل موضوع قرارداد:انجام عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل رودشور شامل اجرای ژاکت بتنی پایه ها – اجرای بتن شات کریت عرشه بتنی – تقویت تیرهای فلزی و سند بلاست و رنگ آمیزی – مهار کوله ها و اصلاح روسازی.

ردیـفشـرح عملیـاتواحـدمقـدار
1تعداد دهانهعدد6
2عرض دهانهمتر36
3سطح عرشهمترمربع1.050
4ارتفاع پایه هامتر16