مقاوم سازی پل راه آهن رودشور محور قدیم تهران – قم (EPC)

نام پروژه: مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل رودشور محور قديم تهران- قم به روش طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی)

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

پیمانکار: مشارکت نسران و تدبیرساحل پارس

محل پروژه: شهر جدید پرند

تاریخ شروع پروژه: مهر ماه 1390

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: انجام عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل رودشور شامل اجرای ژاکت بتنی پایه ها – اجرای بتن شات کریت عرشه بتنی – تقویت تیرهای فلزی و سند بلاست و رنگ آمیزی – مهار کوله ها و اصلاح روسازی.

ردیـفشـرح عملیـاتواحـدمقـدار
1تعداد دهانهعدد6
2عرض دهانهمتر36
3سطح عرشهمترمربع1.050
4ارتفاع پایه هامتر16