مقاوم سازی پل های راه آهن محور میانه – خواجه نصیر

نام پروژه: مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای راه آهن محور میانه – خواجه نصیر (EPC)

كارفرما: شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازیان

پیمانکار: مشارکت نسران ، تدبیر ساحل پارس و سیناب غرب

محل پروژه: میانه – مراغه

تاریخ شروع پروژه: بهمن ماه 1393

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های قوسی سنگی و فلزی راه آهن محور میانه – خواجه نصیر

ردیفشرحواحدمقدار
1پل قوسی سنگیدستگاه - مترمربع11 دستگاه، 6.800 مترمربع سطح عرشه
2پل فلزی خرپاییدستگاه - مترمربع1 دستگاه، 550 مترمربع سطح عرشه
3بتن پاشی زیر قوسمترمربع6.800
4میکرو پایلمترطول2.600
5استرندمترطول1.000
6تفکیک بالاستمترمکعب7.610
7آرماتوربندیتن800
8قالب بندیمترمربع9.500
9بتن ریزیمترمکعب5.800
10سنگ چینی مترمربع6.000
11نماسازیمترمربع6.000