مقاوم سازی پل های راه آهن محور کاشان – بادرود (EPC)

نام پروژه: مقاوم سازی پل های راه آهن محور کاشان- بادرود (EPC)

كارفرما: شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسين مشاور سازیان

پیمانکار: مشارکت نسران ، تدبیر ساحل پارس و سیناب غرب

محل پروژه: کاشان

تاریخ شروع پروژه: بهمن ماه 1393

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: مقاوم سازی، افزایش بار محوری و بهسازی لرزه ای پل های راه آهن محور کاشان – بادرود (EPC)

ردیفشرحواحدمقدار
1پل لوله ایدهانه-مترمربع166 دهانه، 1050 مترمربع سطح عرشه
2پل مسطحدهانه-مترمربع28 دهانه، 604 مترمربع سطح عرشه
3پل نیم لوله ایدهانه-مترمربع472 دهانه، 3450 مترمربع سطح عرشه
4لوله گذاری فلزی، جهت بهسازیمترطول1.500
5تزریق گروتمترمکعب250
6سنگ چینیمترمربع3.000
7تفکیک بالاستمترمکعب600