کمربندی راه آهن محور سالار – شادمهر (EPC)

نام پروژه:طراحی، تامین و اجرای کمربندی راه آهن محور سالار – شادمهر (EPC)

كارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور صحن بوستان

پیمانکار طرح و ساخت: مشارکت نسران ، ارسا ساختمان ، طرح آفرنیان پاسیلو و ژئو محیط پارس

محل پروژه: تربت حیدریه

تاریخ شروع پروژه: بهمن ماه 1395

وضعیت فعلی: در حال اجرا

شرح کامل موضوع قرارداد: طراحی، تامین و اجرای کمربندی راه آهن شامل زیر سازی، پل سازی و روسازی محور سالار – شادمهر به روش EPC غیر صنعتی به طول 29 کیلومتر.

ردیفشرحواحدمقدار
1طول خطکیلومتر29
2تعداد ایستگاهعدد2
3تعداد خطعدد2
4تعداد پل های بزرگعدد2
5تعداد زیرگذر های ماشین روعدد4
6تعداد آبروهای با دهانه بزرگعدد90