ساختمان های نیمه صنعتی مجتمع معدنی چادرملو

نام پروژه : احداث ساختمان های نیمه صنعتی و مجتمع سنگ آهن چادر ملو – یزر

کارفرما : مجتمع سنگ آهن چادر ملو

مشاور : شرکت مهندسین مشاور EBE

محل پروژه : معدن سنگ آهن چادر ملو، واقع در 180 کیلومتری شهرستن یزد در امتداد محور یزد – طبس.

تاریخ شروع پروژه: فروردین ماه 1370

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد : احداث ساختمان های نیمه صنعتی و مجتمع سنگ آهن چادر ملو، شامل عملیات خاکی، محوطه سازی، اجرای فوندانسیون ها و ساخت و نصب اسکلت های فلزی و اجرای عملیات نازک کاری و معماری و اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی.

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب14،000
2محوطه سازیمترمربع5,000
3اجرای فونداسیون هامترمکعب3،000
4ساخت و نصب اسکلت فلزیتن 450
5عملیات معماری و نازک کاریمترمربع12,000
6عملیات تاسیسات مکانیکی و برقیمترمربع زیر بنا2.000