ساختمان های نیمه صنعتی مجتمع معدنی چادرمعلو

نام پروژه:احداث ساختمانهاي نيمه صنعتي مجتمع سنگ آهن چادرملو – يزد

كارفرما:مجتمع سنگ آهن چادرملو.

مشاور:مهندسین مشاور EBE

محل پروژه:معدن سنگ آهن چادرملو، واقع در 180 كيلومتري شهرستان يزد در امتداد محور يزد – طبس.

تاریخ شروع پروژه: 1370/01/15

تاریخ پایان پروژه:1372/11/15

شرح کامل موضوع قرارداد:احداث ساختمان های نیمه صنعتی مجتمع سنگ آهن چادرملو، شامل عملیات خاکی، محوطه سازی، اجرای فونداسیون ها و ساخت و نصب اسکلت های فلزی و اجرای عملیات نازک کاری و معماری و اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی.

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب14،000
2محوطه سازیمترمربع5,000
3اجرای فونداسیون هامترمکعب3،000
4ساخت و نصب اسکلت فلزیتن 450
5عملیات معماری و نازک کاریمترمربع12,000
6عملیات تاسیسات مکانیکی و برقیمترمربع زیر بنا2.000