کارهای معماری ساختمان های صنعتی کارخانه سیمان سامان غرب

نام پروژه:اجرای عملیات معماری ساختمان های صنعتی کارخانه سیمان سامان غرب

كارفرما:شرکت صنایع سیمان سامان غرب

مشاور:شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

محل پروژه:کرمانشاه

تاریخ شروع پروژه:مهر ماه 1389

تاریخ پایان پروژه:آذر ماه 1390

شرح کامل موضوع قرارداد: دیوارکشی های پیرامونی و دیوارهای مقسم فضاهای داخلی – ساخت و نصب در و پنجره و لوورهای فلزی ساختمان های صنعتی – نصب پوشش فلزی و ورق های نورگیر – کف سازی نهایی فضاهای داخلی – شیب بندی و عایق کاری رطوبتی و کف سازی نهایی بام – پیاده رو سازی پیرامونی

ردیفشرحواحدمقدار
1کلیه کارهای معماریمترمربع زیر بنا5.500