کارهای معماری ساختمان های صنعتی کارخانه سیمان سامان غرب

نام پروژه: اجرای عملیات معماری ساختمان های صنعتی کارخانه سیمان سامان غرب

كارفرما: شرکت صنایع سیمان سامان غرب

مشاور: شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها

محل پروژه: کرمانشاه

تاریخ شروع پروژه: مهر ماه 1389

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: دیوارکشی های پیرامونی و دیوارهای مقسم فضاهای داخلی – ساخت و نصب در و پنجره و لوورهای فلزی ساختمان های صنعتی – نصب پوشش فلزی و ورق های نورگیر – کف سازی نهایی فضاهای داخلی – شیب بندی و عایق کاری رطوبتی و کف سازی نهایی بام – پیاده رو سازی پیرامونی

ردیفشرحواحدمقدار
1کلیه کارهای معماریمترمربع زیر بنا5.500