احداث سالن های مرکز همایش های هتل امیرکبیر اراک

نام پروژه:احداث سالن های مرکز همایش های بین المللی هتل امیرکبیر اراک

مشاور:شرکت مهندسان مشاور راحمی نژاد و همکاران

محل پروژه:اراک

تاریخ شروع پروژه:مرداد ماه 1385

تاریخ پایان پروژه:خرداد ماه 1388

شرح کامل موضوع قرارداد:خاکبرداری و اجرای فونداسیون، اسکلت فلزی، سقفهای کامپوزیت و آجر چینی در طبقات و سر درب بتنی به صورت کامل

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب17.500
2قالب بندیمترمربع7.200
3آرماتور بندیتن123
4بتن ریزیمترمربع2.000
5کارهای فولادی سنگینتن467