احداث سالن های مرکز همایش های هتل امیرکبیر اراک

نام پروژه: احداث سالن های مرکز همایش های بین المللی هتل امیرکبیر اراک

کارفرما: مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر

مشاور: شرکت مهندسان مشاور راحمی نژاد و همکاران

محل پروژه: اراک

تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه 1385

وضعیت فعلی: پایان یافته

شرح کامل موضوع قرارداد: خاکبرداری و اجرای فونداسیون، اسکلت فلزی، سقفهای کامپوزیت و آجر چینی در طبقات و سر درب بتنی به صورت کامل

ردیفشرحواحدمقدار
1عملیات خاکیمترمکعب17.500
2قالب بندیمترمربع7.200
3آرماتور بندیتن123
4بتن ریزیمترمربع2.000
5کارهای فولادی سنگینتن467